Кредит
КартКартаа
захиалах

Харилцагч бүрт тохирсон зээлийн хэмжээ

Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөл

Барьцаа хөрөнгө шаардлагагүй зээлийн эрх


Картын нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ 5,000,000₮
Зээлийн доод хэмжээ 500,000₮
Жилийн хураамж 30,000₮
Хүчинтэй хугацаа 2 жил
Зээлийн эргэн төлөх доод хэмжээ 10%
Хүү 2.6 - 3.0%
Бэлэн мөнгө авах өдрийн хязгаар 500,000₮

Картын нөхцөл өөрчлөх боломжтой

Бүрдүүлэх материал

Цалингийн орлоготой Бизнесийн орлоготой
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
Цээж зураг
Оршин суугаа хаяг баталгаажуулах баримт
Ажил олгогч байгууллагын цалингийн тодорхойлолт
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сүүлийн нэг жилийн дансны хуулга
Сүүлийн нэг жилийн орлого зарлагын мэдээлэл, дансны хуулга